+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Informace o profesní kvalifikaci pedikér - podolog, setkání u kulatého stolu

22.09.2023

Nové informace o vzniku profesní kvalifikace pedikér - podolog

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
chci Vás informovat o vývoji ve věci mého návrhu na vznik profesní kvalifikace pedikér – podolog a o průběhu setkání u kulatého stolu s názvem Budoucnost vzdělávání v oblasti péče o nohu v ČR, které se konalo 15. 9. 2023 v pražském Hotelu ILF. Se mnou se jej účastnila viceprezidentka ČEPOS Jaroslava Voláková, DiS. a tajemnice Soňa Fešarová. Setkání organizovala Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie IPVZ,  Česká podiatrická společnost z. s. a Ortopedicko - protetická společnost ČLS. Iniciátorem byl MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M. a MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D. Setkání se účastnili zástupci odborných lékařských společností - diabetologické, dermatovenerologické, ortopedické a chirurgické, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu, IPVZ, Státního zdravotního ústavu, Svazu zdravotních pojišťoven ČR a pacientských organizací. 
 
Prezentace přítomným představili MUDr. Miroslav Koliba, Ph.D., MBA, MHA, LL.M., prezident České podiatrické společnosti z. s., MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D., předseda Ortopedicko - protetické společnosti ČLS JEP a já jako prezident České podologické společnosti a navrhovatel nové profesní kvalifikace pedikér - podolog. V úvodním on-line příspěvku jsme vyslechli zvoleného prezidenta FIP Daniela Weisze z Izraele.
 
V úvodu své prezentace s názvem Péče o nohy včera, dnes a zítra jsem se věnoval historii pedikúry od první organizace Asociace pedikérů, kterou jsem spoluzakládal v roce 1998. Přítomné jsem seznámil s rozsahem pedikérského ošetření dle NV 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Dále jsem dlouze hovořil o mém návrhu na vznik profesní kvalifikace pedikér - podolog a důvodech, proč je právě systém Národní soustavy kvalifikací (NSK), jehož standardy tvoří Národní pedagogický institut (NPI), vhodný k zastřešení takových odborníků. 
 
NSK umožňuje vznik kvalifikacím, které jsou „zrozeny“ z praxe. Mnoho z Vás se pedikérkou či pedikérem stalo tímto způsobem, tedy absolvováním zkoušky před autorizovanou osobou. Nemusíte dokládat, jak a kde jste profesních schopností nabyli. Musíte ale vyhovět kvalifikačním a hodnotícím standardům, tedy uspět u zkoušky, která má Vaše znalosti a dovednosti prověřit. Vznik profesní kvalifikace pod NSK řeší situaci, která je teď. Tedy situaci těch z Vás, kteří jste investovali mnoho píle, času a finančních prostředků do svého dalšího vzdělávání a nyní disponujete nadstandardními znalostmi a dovednostmi, daleko nad rámec základního pedikérského kurzu. Toto nadstandardní vzdělávání nelze zahrnout do jeho náplně, neboť ne všichni, kteří se pedikúře věnují či chtějí v budoucnu věnovat, se je chtějí učit a nabízet služby standardní pedikúry jim zcela vyhovuje a odpovídá poptávce v místě jejich působení. 
 
Získali jste bohatou a úspěšnou praxi. Svými znalostmi zejména v oblasti řešení zarostlých či stáčejících se nehtů rozličnými technikami včetně nehtových rovnátek, dovednostmi v nehtové protetice, individuálních korekčních pomůckách či okluzivních technikách významně pomáháte veřejnosti i přetíženému zdravotnickému systému.
Proto jsem v říjnu 2022 podal k Národnímu pedagogickému institutu návrh na vznik nové profesní kvalifikace pedikér-podolog, která by byla „přístavem“ právě pro takové odborníky, jako jste Vy. Původní můj návrh byl podán už v únoru 2022. Následovalo jednání se zástupci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Národního pedagogického institutu, kde po konsensu zúčastněných stran a přepracování návrhu bylo konstatováno, že vznik nové profesní kvalifikace pedikér - podolog je veřejným zájmem a proces tvorby PK byl zařazen do plánu NPI na r. 2023.
 
Můj návrh byl v únoru 2023 bouřlivě rozporován MUDr. Miroslavem Kolibou, Ph.D., MBA, MHA, LL.M. V důsledku tohoto rozporování byla práce na tvorbě nové PK pro tento rok zastavena. 
 
MUDr. Koliba prosazuje vznik nové specializace podiatr na základě absolvování vysokoškolského zdravotnického studijního oboru. Tento návrh podporuji, kdo chce být zdravotníkem, musí studovat.
 
Zde jsou stručně shrnuta stanoviska klíčových účastníků setkání:
 
Odborné lékařské společnosti se vyslovily, že by návrh na vznik nové profesní kvalifikace pedikér - podolog podpořily s tím, že nesmí zasahovat do kompetencí zdravotnických pracovníků. Stejně tak by podpořily zdravotnickou specializaci podiatr. Vzhledem k jejich obavám z možné záměny termínů podolog a podiatr by navrhovaly pro PK jiné označení, což bude předmětem další diskuse. Prof. Arenberger jako předseda České dermatovenerologické společnosti od počátku podporuje návrh na vznik PK pedikér - podolog. 
 
Ministerstvo zdravotnictví při dřívějším jednání ohledně PK pedikér - podolog vyslovilo podporu jejímu vzniku, navrhované kompetence nesmí přesahovat do kompetencí zdravotnických pracovníků. Ohledně podiatra zástupkyně MZ uvedly, že je nutno s MZ jednat, neboť o záměru vytvořit takovou specializaci se dozvěděly až na tomto setkání. Je tedy nutné předložit návrhy kompetencí a obsah vzdělávání a až poté je možno diskutovat o možném vzniku profese či zda bude možno využít stávající systém a prostupnost regulovaných povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. 
 
Zástupkyně Ministerstva školství opakovala již dříve vyslovenou podporu dalším jednáním ohledně vzniku PK pedikér - podolog, s tím, že se PK nesmí jakýmkoli způsobem dotýkat kompetencí zdravotnických pracovníků.
 
Zástupci Národního pedagogického institutu, ke kterému byl návrh podán, vyjádřili podporu vzniku PK pedikér - podolog, jak je uvedeno již výše, název je k diskusi. 
 
Zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR doporučila lékařům použít jejich stávající kompetence.
 
Zástupce Státního zdravotního ústavu vyjádřil podporu návrhu na vznik PK Pedikér - podolog. 
 
Shrnu-li fakta, která Vás nejvíce zajímají, na setkání nezazněly žádné zásadní námitky proti vzniku profesní kvalifikace pedikér - podolog. Účastníci se shodli, že je vhodné vytvořit novou kvalifikaci a právní rámec pro postavení pedikérů/rek, kteří se již nyní zabývají specializovanou péčí o nohy, čímž se stávají nepostradatelnými pomocníky pro zdravotníky, a bylo by je potřeba odlišit od „standardních“ pedikérek a pedikérů. 
Čekají nás další jednání. 
 
Atmosféra akce byla nejen po pracovní stránce na vysoké úrovni, ale dá se říci také velice přátelská. Došlo ke shodě, že je třeba nastavit pravidla, aby každý, kdo pečuje o zdraví a krásu nohou, měl jasně specifikované kompetence.
 
Jsem toho názoru, že vytvoříme-li v ČR několikastupňový systém péče o nohy, tedy pedikér/ka, pedikér/ka - podolog a podiatr či lékař, s nezaměnitelnými kompetencemi, nebude laické ani odborné veřejnosti činit problém se v takto přehledném systému orientovat.
 
Jaroslav Fešar
 
Nejbližší akce a kurzy
6. 6. - 8. 6. 2024

19. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Olomouc, hotel Clarion
10. 6. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
15. 6. - 21. 6. 2024

6. odborný kurz podologie (1. část)

Státní zdravotní ústav, Praha
24. 6. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
1. 7. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce