+420 602 255 539
English Deutsch

Stanovy České podologické společnosti, z.s.

čl. 1

Název, sídlo a územní působnost Společnosti

1.         Název:            Česká podologická společnost, z. s. (dále jen Společnost)
2.         Sídlo:              Svatoslavova 259/16, 140 00  Praha 4
3.         Působnost:     Společnost vyvíjí činnost na území České republiky

čl. 2

Právní povaha a postavení

1. Společnost je občanským sdružením sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. Společnost je právnickou osobou s právní subjektivitou. Ve své činnosti se řídí stanovami schválenými usneseními svých ústředních orgánů a příslušnými právními předpisy.

čl. 3

Cíl  a základní směry činnosti

1. Cílem společnosti je především podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů.

2. Základními směry činnosti jsou především:
- prosazování a hájení hospodářské, právní a sociální stránky práce svých členů
- zabezpečování vzdělávacích programů, speciálních odborných kurzů, seminářů a exkursí v tuzemsku a zahraničí
- vytváření informačního a poradenského systému sloužícího rozvoji odbornosti a soukromého podnikání
- činnost propagační.

3. Při zajišťování svých cílů bude Společnost spolupracovat s dalšími právnickými a fyzickými osobami v ČR i v zahraničí.

čl. 4

Členství

1. Členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba, která pracuje v oboru zabývajícím se péčí o nohy, event. v příbuzném oboru a souhlasí s cíli a stanovami Společnosti.

2. Členství ve Společnosti je dobrovolné.

3. Podmínkou vzniku členství je podání elektronické přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Přihlášky přijímá sekretariát Společnosti v jejím sídle. O přijetí rozhoduje řídící rada do 30 (třiceti) dnů od podání přihlášky; neobdrží-li uchazeč o členství nejpozději do skončení této lhůty písemně zamítavé stanovisko řídící rady, má se za to, že mu členství platně vzniklo.

4. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Společnosti adresovaným na sekretariát
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti nebo právní  předpisy
d) automaticky k 31. 12. roku, ve kterém člen nezaplatil členský příspěvek, není- li    termín pro úhradu stanoven řídící radou jinak.

5. O  vyloučení člena rozhoduje písemně řídící rada po projednání za účasti vylučovaného. Nedostaví-li se na základě písemného pozvání,  je oprávněna řídící rada rozhodnout o vyloučení bez jeho přítomnosti. O této skutečnosti bude vyloučený ve lhůtě 10 (deseti) dnů písemně informován. Takto vyloučený člen má právo se proti rozhodnutí řídící rady odvolat, a to písemně, ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí řídící rady o tom, že byl vyloučen. Odvolání  se podává prostřednictvím tajemníka do rukou dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady je konečné; postup přezkumu rozhodnutí podle platných obecně závazných  právních předpisů tím však není dotčen.

čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo:
- volit a být volen do orgánů Společnosti
- podílet se na činnosti Společnosti
- být informován o činnosti Společnosti a obracet se na řídící radu nebo sekretariát s podněty, návrhy a stížnostmi
- požadovat na řídící radě poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže byla porušena ze strany státního orgánu jeho práva související    s výkonem povolání nebo podnikání
- účastnit se všech akcí pořádaných Společností nebo se na nich v souladu se svou profesí podílet
-  využívat bezplatně informačního systému Společnosti

2. Člen má povinnost: 
-  dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Společnosti
-  svědomitě vykonávat svěřené funkce
-  platit roční členský příspěvek ve lhůtě stanovené ústředními orgány Společnosti
-  podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů Společnosti
-  zachovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost Společnosti

čl. 6

Struktura, orgány a volební období

1. Orgány Společnosti jsou voleny v souladu s volebním řádem, který je schválen první valnou hromadou. Volební řád určí podmínky volitelnosti  kandidátů členství v orgánech a kvórum potřebné k jejich zvolení.

2. Opatření a usnesení ústředních orgánů Společnosti jsou pro členy Společnosti závazná.

3. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada.

4. Valnou hromadu tvoří všichni členové Společnosti.

5. Valná hromada volí pětičlennou řídící radu a tříčlennou dozorčí radu vždy na dobu  tří let. Do řídící a dozorčí rady nemohou být zvoleni lékaři. Funkce jsou dobrovolné. Není-li před skončením volebního období  provedena změna, pracují tyto orgány ve stejném složení i v dalším volebním období.

6. Organizační, administrativní a výkonnou činnost řídící rady zajišťuje sekretariát Společnosti, v jehož  čele stojí tajemník.

7. Volené orgány Společnosti jsou odpovědné za svou činnost členům nebo orgánům, které je zvolily.

čl. 7

Ústřední orgány Společnosti

1. Ústředními orgány Společnosti jsou:
- valná hromada
- řídící rada
- dozorčí rada

2. Úkolem těchto orgánů je koordinovat a zajišťovat činnost Společnosti v souladu se stanovami.

čl. 8

Působnost ústředních orgánů

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Je složena z členů Společnosti a schází se nejméně jednou ročně. Společnosti zejména:
- schvaluje stanovy
- volí a odvolává ústřední orgány
- projednává plán činnosti na příští období
- projednává zásadní organizační otázky
- projednává zprávu o činnosti Společnosti a zprávu dozorčí rady
- schvaluje výsledky hospodaření Společnosti
Ke schválení běžných usnesení, včetně volby ústředních orgánů Společnosti, je potřebná nadpoloviční většina přítomných. Ke schválení stanov, zprávy o činnosti Společnosti, zprávy dozorčí rady a schválení výsledků hospodaření Společnosti je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

2. Řídící rada je řídícím a výkonným orgánem Společnosti. Podpisové právo a právo jednat jménem Společnosti je svěřeno prezidentovi, v jeho nepřítomnosti pak 1. a 2. viceprezidentovi Společnosti.

3. Řídící rada zejména:
- koordinuje a zabezpečuje činnost Společnosti
- svolává valnou hromadu dle stanov
- vydává interní organizační normy
- vypracovává a schvaluje rozpočet Společnosti a roční  uzávěrku hospodaření
- určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření Společnosti
- vede ústřední evidenci členů a vydává členské průkazy
- hospodaří  s finančními a hmotnými prostředky Společnosti
- spravuje majetek Společnosti
- zajišťuje dokumentační a informační činnost
- organizuje spolupráci s výrobci, občanskými iniciativami a zájmovými svazy

4. Řídící rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň třetina členů Společnosti.

5. Řídící rada vytváří dle potřeby sekce:
- členskou
- programovou
- redakční

6. Řídící rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných. Řídící radu svolává sekretariát  na základě rozhodnutí prezidenta.

7. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Společnosti. Dozorčí radu tvoří předseda a další dva členové volení valnou hromadou. Předsedou dozorčí rady se stává člen zvolený valnou hromadou, který obdržel nejvíce hlasů. Dozorčí radu svolává podle potřeby prezident. Dozorčí rada podává valné hromadě zprávu o hospodaření Společnosti. Pro usnášení dozorčí rady platí čl. 8 odst. 6 stanov s tím, že při  rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí  rady.

8. Dozorčí rada má právo být přítomna na všech jednáních řídící rady, popř. vznášet přímé námitky k usnesením řídící rady.

9. Předseda dozorčí rady má právo svolat v případě nutnosti mimořádnou schůzi dozorčí rady.

čl. 9

Prezident

1. V době mezi jednáním valné hromady zastupuje Společnost navenek a jedná jejím jménem. Řídí činnost řídící rady a sekretariátu. Svým zastupováním pověřuje viceprezidenta. Prezident jedná a podepisuje za občanské sdružení.

2. Prezidentem společnosti se automaticky stává ten, kdo při volbě členů řídící rady obdrží nejvíce hlasů.

3. Viceprezidenty se stávají ti členové řídící rady, kteří v přímé volbě získali po prezidentovi nejvíce hlasů. Dva členové s nejnižším počtem hlasů se stávají členy řídící rady.

čl. 10

Sekretariát Společnosti

1. V čele sekretariátu stojí tajemník.

2. Povinnosti sekretariátu:
a) v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí řídící rady
b) v oblasti administrativní zajišťuje zejména administrativní a spisovou agendu, vede evidenci členů a placení členských příspěvků, obstarává styk s členy, zajišťuje podklady pro účetnictví, zpracovává přehledy o hospodaření
c) v oblasti organizační komplexně zajišťuje  akce v rámci plánu Společnosti
d) v oblasti  hmotné odpovědnosti vede pokladní hotovost a provádí operace na běžném účtu
e) připravuje podklady pro rozhodnutí řídící rady a vyhotovuje zápisy z jejího jednání
f) je k dispozici pro případné administrativní úkony i členům dozorčí rady

3. Tajemník je oprávněn činit jménem Společnosti právní úkony v rozsahu zmocnění daného mu prezidentem řídící  rady.

čl. 11

Hospodaření

1. Společnost hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
- členské příspěvky
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob
- výnosy majetku
- dotace a granty.

3. Za hospodaření společnosti odpovídá řídící rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

čl. 12

Informační systém

Informování  členů o činnosti Společnosti zajišťuje sekretariát Společnosti způsobem, který stanoví řídící rada.

čl. 13 

Zánik a likvidace Společnosti

Zánik Společnosti probíhá vždy s likvidací majetkové podstaty, s vypořádáním závazků Společnosti vůči třetím osobám  a členům. O zániku Společnosti rozhoduje valná hromada usnesením. Povinnou součástí usnesení o zániku Společnosti je rozhodnutí o zániku pravomocí řídícího rady a  sekretariátu a o rozšíření dozorčí rady o potřebný počet osob z řad členů Společnosti pro potřeby provedení likvidace majetkové podstaty Společnosti (likvidační skupina).
Při likvidaci je postup likvidační skupiny obdobný jako při likvidaci obchodních společností, upravený zvláštním předpisem. Po vypořádání všech závazků Společnosti vůči třetím osobám má člen Společnosti nárok na výplatu alikvotní části zůstatku majetku Společnosti po provedené likvidaci. Zprávu o provedené likvidaci předkládá likvidační skupina ke schválení Společnosti.

Jaroslav Fešar
prezident

Nejbližší akce a kurzy
8. 10. - 9. 10. 2021

Kosmetický veletrh FOR BEAUTY

PVA Letňany, Praha 9
21. 10. - 23. 10. 2021

Veletrh INTERBEAUTY Bratislava jeseň 2021

Výstavisko Incheba Bratislava
12. 11. 2021

Mykologie v podologii

EA hotel POPULUS, Praha 3
14. 11. 2021

Okluze v podologii

EA hotel POPULUS, Praha 3
22. 11. 2021

Nehtová protetika Ruck

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
>> zobrazit všechny akce