+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Snaha o vytvoření profesní kvalifikace Pedikér - podolog

19.05.2023

Vážení a milí členové České podologické společnosti, 
 
vzhledem k situaci v oblasti péče o nohy v naší vlasti a nepřesným informacím bych Vám chtěl napsat několik (nebo spíše více :-)) řádků.
 
Na začátek si dovolím ohlédnout se trochu do historie mého působení v této sféře, ve které pracuji již 25 let. Byl jsem u vzniku Asociace pedikérů v r. 1998, kde jsem byl 2. viceprezidentem. V r. 2001 se Asociace změnila na Českou podiatrickou společnost, kterou jsem jako prezident vedl od r. 2002 do r. 2011. Tam jsem spoluzakládal systém vzdělávání pedikérek a pedikérů, organizoval nespočet vzdělávacích akcí a také začal pořádat „relaxační víkendy“ pro naše členy. Členskou základnu tvořili především pedikérky a pedikéři. V r. 2012 jsem společnost opustil, neboť jsem se neztotožňoval s dalším směrováním společnosti a se zájmy nově zvolené prezidentky. V r. 2013 jsem založil Českou podologickou společnost, která má za cíl sdružovat a kvalitně vzdělávat zejména pedikérky a pedikéry, ale i další pracovníky z blízkých oborů.
 
V době, kdy jsem byl prezidentem České podiatrické společnosti, byly pojmy podologie a podiatrie brány vlastně jako synonyma. Což se ale děje i dnes, kdy například zdravotnická zařízení i provozovny ve svých textech uvádějí střídavě oba termíny. Nyní je podiatrie spojována především se zdravotnickou péčí o diabetickou nohu, zejména v rámci podiatrických ambulancí. V současnosti se podiatry označují někteří lékaři či zdravotničtí pracovníci zabývající se nohama nejen diabetiků, ale všech, jak je tomu v zahraničí. Podiatrie nicméně není v ČR lékařskou odborností.
 
Podologie je preventivní a rekondiční péče o nohy. Nemůžeme o ní mluvit jako o oboru, neboť v ČR není nijak legislativně zakotvena, byť se o to snažíme již roky. Mám-li stručně jmenovat základní podologické úkony, řadíme mezi ně ortonyxii, tedy nápravu zarůstajících či stáčejících se nehtů pomocí nehtových rovnátek, náhradu nehtových plotének, zhotovování individuálních korekčních pomůcek, základní vyšetření nohou na podoskopu s možností zhotovení individuálních stélek a využití okluzivních technik na chodidle, to vše na základě absolvování kurzů a spolupráce s lékařskými specialisty, která již u většiny z Vás výborně funguje. Mnozí, zejména ti zaškolení dermatology v odborném kurzu podologie, také spolupracujete s akreditovanými laboratořemi ohledně mykologických vyšetření nehtů. Všichni víme, že k tomu, abyste zvládli kvalitně poskytovat těchto několik nadstavbových služeb, potřebujete především praxi a zkušenosti, nemusíte být zdravotníky ani vystudovat vysokou školu. 
 
Pod záštitou České podologické společnosti probíhá vzdělávání jejích členů, kteří mohou dosáhnout interních titulů naší společnosti jako je Podolog junior či senior, přičemž používání těchto termínů je na webových stránkách spolku vysvětleno. 
Pátým rokem také organizuji odborný kurz podologie, jediný svého druhu, určený především pedikérkám a pedikérům, který svou vysoce odbornou obsahovou náplní garantuje získání kvalitních znalostí. Vyučujícími jsou lékaři, specialisté v oborech dermatologie, diabetologie, anatomie, ortopedie, chirurgie, hygieny a epidemiologie, první pomoci, ale také fyzioterapeut, ortotik - protetik, nutriční terapeut či psycholog a další. Absolvování odborného kurzu podologie je současně podmínkou pro vstup do podologické sekce České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Absolventi kurzu se tak aktivně zapojují zejména do mezioborové spolupráce v rámci oboru dermatovenerologie, který je svým zaměřením pedikérsko - podologické činnosti nejbližší.
 
Je zcela nutné, aby byl v ČR nastaven přehledný systém péče o nohy, s jasně danými kompetencemi poskytovatele. Jsem zastáncem třístupňového systému, jak jej nazývám, podobně jako v některých zahraničních zemích. Proto jsem v listopadu 2022 podal návrh na vznik nové profesní kvalifikace pedikér-podolog.
 
Tato kvalifikace má odlišit pedikéra, kterému vyhovuje poskytovat standardní pedikérské služby, od pedikéra, který investoval a investuje mnoho času a finančních prostředků do svého dalšího vzdělávání, aby mohl klientům nabídnout lepší služby. Název kvalifikace není podolog, ale pedikér-podolog, kterýžto termín mimochodem požíval již před mnoha lety prof. MUDr. Pavel Barták, CSc., bývalý vedoucí Dermatovenerologické katedry IPVZ a přednosta Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK, neboť není snahou zastírat pedikérskou profesi. Je časté, že se například čerstvá absolventka či absolvent pedikérského kurzu okamžitě prezentuje jako podolog či podiatr. Takovýmto situacím a matení klientů by se jasně daným systémem s jasně danými kompetencemi dalo zabránit. 
 
Třístupňový systém by zahrnoval profesi pedikér/ka či profesní kvalifikaci pedikér/ka a nehtový/á designér/ka  - poskytující standardní pedikérskou péči. Dalším stupněm by byla profesní kvalifikace pedikér-podolog ovládající kromě pedikérské profese základní podologické dovednosti uvedené výše, kterými standardní pedikér nedisponuje a přitom jsou pro zdraví veřejnosti velmi cenné, neboť jen díky nim je možno pomoci podstatně více klientům a není nutné zaměstnávat již tak přetížený zdravotnický systém. Ovšemže by nesměl provádět žádné úkony spadající výhradně do kompetencí zdravotnického pracovníka. Třetím stupněm by byl podiatr – lékař či vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník.
 
Jsem skutečně přesvědčen, že takový systém by byl logický, přehledný a pro pedikéry/ky jistě spravedlivý. Můj návrh na vznik profesní kvalifikace pedikér-podolog byl však bouřlivě rozporován MUDr. Miroslavem Kolibou, prezidentem České podiatrické společnosti, kdy měl až kuriózní výhrady ke každému z uvedených bodů i ke kompetentnosti mé osoby ve snaze vzniku takové kvalifikace zabránit. Všechny jeho námitky jsem okomentoval ve svém vyjádření, které jsem zaslal MUDr. Kolibovi i mnoha institucím, které obeslal. Usoudil jsem, že neporozuměl mým snahám o uspořádání systému péče, neboť uvádí, že žádá spíše o podporu profese podiatr jakožto vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka, s čímž, jak jsem se již vyjádřil, plně souhlasím. Já ale vždy hájil zájmy pedikérek a pedikérů. Jak by mohl vznik kvalifikace pedikér – podolog vadit snaze o vznik profese podiatr, když by každá stála jinde? Navrhl jsem MUDr. Kolibovi setkání, abychom mohli o věci osobně diskutovat, dosud jsem se však od něj nedočkal žádné reakce.
 
Obory péče o nohy se v různých státech vyvíjely rozličně. V ČR mnoho pedikérek a pedikérů již dlouhou řadu let ovládá podologické dovednosti, má výborné znalosti a není pochyb o jejich významné pomoci klientům, které k nim stále častěji posílají sami lékaři. Měli by být zaslouženě odlišeni od těch, kteří stejné dovednosti a znalosti nabídnout nemohou a nabízet je ani nechtějí. Současně k jejich poskytování nepotřebují vystudovat vysokou školu a ani se nehodlají plést mezi zdravotníky. Profese pedikér – podolog by byla označením těch, kteří umí více, stejně jako v jiných profesích. Pedikúra se postupem času vyvíjí a na tento vývoj je dle mého názoru potřeba reagovat.
 
Přeji Vám všem krásné jarní dny, ať se Vám daří a těším se na setkání. 
Jaroslav Fešar
 
Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
prezident České podologické společnosti, z.s.
předseda podologické sekce ČDS ČLS JEP
autorizovaná osoba MZ ČR 
soudní znalec
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
ředitel Centra péče o nohy a tělo
jednatel PODOLOGIE s.r.o.
 
18. května 2023
Nejbližší akce a kurzy
6. 6. - 8. 6. 2024

19. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Olomouc, hotel Clarion
10. 6. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
15. 6. - 21. 6. 2024

6. odborný kurz podologie (1. část)

Státní zdravotní ústav, Praha
24. 6. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
1. 7. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce