KREDITY

Každá akce (kurz, seminář, školení, konference), která je schválená vedením společnosti, má přidělený určitý počet kreditů. Tyto kredity se přidělují podle důležitosti dané problematiky ve vztahu k nepodkročitelné vzdělanostní úrovni každého pedikéra pracujícího v oblasti poskytování podologických služeb. Účast na vzdělávacích projektech ČEPOS je dobrovolná. Naše společnost musí a chce přidělovat kredity pouze za vzdělávací akce, které jsou ověřeny a kvalitní, školitelé jsou vzdělaní a prověření. Principem našeho vzdělávacího systému není hon za kredity, ale motivace k vyšším cílům, které dělají odborníka více profesně zdatného a vzdělanějšího. Počet kreditů ani množství nasbíraných diplomů a certikátů nedělá žádného člena lepším či obdivovanějším. Může jej však dělat moudřejším a vyhledávanějším. Počet kreditů dokumentuje jeho snahu, píli a iniciativu naučit se nové dovednosti a chuť osvojit si nové postupy. Od každého člena, který se v našem systému vzdělává, očekáváme, že bude naučené dovednosti aplikovat v praxi a obohatí svoji nabídku poskytovaných služeb. Počet kreditů a následně přidělený interní podologický titul Vás logicky odděluje od ostatních kolegů, kteří se nevzdělávají, nerozšiřují své znalosti z oboru, či jednoduše nechtějí, případně se vzdělávají v námi nehodnocených vzdělávacích zařízeních. Jsem rád, že našimi členy jsou odborníci, kteří se chtějí zdokonalovat, vzdělávat a navštěvují akce konané pod záštitou ČEPOS.

VZDĚLÁVÁNÍ

Máte-li zájem být zařazeni do systému vzdělávání České podologické společnosti a splňujete-li základní podmínku, a to že jste aktivní člen (s uhrazeným poplatkem na aktuální rok), napište si o hodnotící formulář s informacemi. Formulář zasíláme vzhledem k jeho interní povaze pouze na e-maily registrované v našem systému. Ten poté vyplníte dle pokynů a odešlete v elektronické podobě zpět na adresu podologie@seznam.cz. Podrobné podmínky získání interních podologických titulů jsou součástí formuláře. 

Při vstupu do systému vzdělávání ČEPOS uvádějte ve formuláři všechny dosud absolvované kurzy a školení vztahující se k podologii. Současně všechny v tabulce uvedené kurzy musíte doložit naskenováním osvědčení z uvedených akcí, a to ve formátu PDF (všechny v jednom souboru). Nenajdete-li pro ně příslušné okénko ve formuláři, uveďte toto do tabulky na poslední straně. O udělení kreditů za vzdělávací akce, jež nejsou v tabulce uvedeny, rozhodne dodatečně řídící rada a po schválení budou do tabulky doplněny. 

Po odevzdání vyplněného formuláře se Vám budou kredity za další kurzy a školení schválené ČEPOS již přičítat na Vaše kreditní konto, které bude po doplnění všech údajů ke shlédnutí na webu společnosti ve Vašem interním editačním prostředí Vašeho kontaktu v Mapě poskytovatelů pedikérských a podologických služeb.

Seznam školitelů ČEPOS najdete v části Kontakty. Tito školitelé jsou zahrnuti v systému kreditního hodnocení akcí, tedy za jejich kurzy a školení budou přiděleny kredity. 
 
Po dosažení příslušného  počtu kreditů a splnění ostatních podmínek vyplývajících z pravidel systému vzdělávání České podologické společnosti Vám na nejbližší konferenci společnosti bude udělen interní podologický titul.
 
Interní tituly Podolog junior, Podolog senior a Diplomovaný podolog se mohou v praxi používat pouze v případě aktivního členství společnosti. Osoba, která neuhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok neuhradila poplatek ani po výzvě, nesmí dále užívat interního podologického titulu. Povinností člena je v písemné i ústní podobě uvádět, že se jedná o interní titul České podologické společnosti.
 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
 
Pro hodnotící tabulku pište na email: podologie@seznam.cz.